Låt anställningsskyddet ge verklig trygghet för fler

Foto: Arbetsmarknad.se

Detta är en gästkrönika. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte ARBETSMARKNAD.se

 

Lagen om anställningsskydd är föråldrad och hindrar integration och tillväxt, skriver gästkrönikören Peter Jeppsson.

Företag som växer och anställer skapar varje dag jobb och välstånd i Sverige. Men trots att goda förutsättningar för företag att anställa är en nyckel till jobbtrygghet och tillväxt har inte tillräckligt gjorts för att lagstiftningen på området ska hänga med.

Lagen om anställningsskydd, LAS, som tillkom 1974 utifrån hur arbetsmarknaden hade sett ut årtiondena tidigare, utgör i dag ofta ett hinder för företag som vill växa med fler anställda. Minst en av tre företagare har avstått från att anställa på grund av LAS. Ser man till tillsvidareanställningar uppger sju av tio företagare att LAS har en negativ inverkan på viljan att anställa.

I undersökningar framkommer det tydligt att också medarbetare ser behov av ett anställningsskydd där tryggheten utgår från kompetens. Mer än hälften svarar att den egna kompetensen och arbetsinsatsen är den viktigaste faktorn för att man ska känna sig trygg i sin anställning.

I många fall är företagen i behov av att ha medarbetare med den allra bästa kompetensen för att kunna konkurrera.

 

Ibland påstås det att kompetens redan i dag vägs in vid tillämpning av turordningsreglerna, men det som i LAS kallas tillräckliga kvalifikationer är inte detsamma som bästa kvalifikationer. I många fall är företagen i behov av att ha medarbetare med den allra bästa kompetensen för att kunna konkurrera.

Ska företagen kunna möta ett allt hårdare omvandlingstryck behöver regelverket för anställning och uppsägning på ett bättre sätt än i dag tillgodose både trygghet och flexibilitet. Det är viktigt för såväl företag som medarbetare.

I dialogen med våra medlemsföretag berättar många företagare bland annat om hur en stelbent lagstiftning försvårar tillväxt, gör det svårt att få in och lära upp nya medarbetare i verksamheter som står inför generationsväxlingar och hur de tvekar att anställa när osäkerheten är stor.

Konsekvenserna av en omodern lagstiftning blir försämrade möjligheter för företagen att klara kompetensförsörjningen och att kunna bidra till integration genom jobb. Studier visar att LAS är en av orsakerna till att den svenska arbetsmarknaden är tudelad.

Verklig trygghet på arbetsmarknaden skapas genom goda möjligheter att få ett nytt jobb om man vill eller behöver byta arbete.

 

När rörligheten brister uppstår också inlåsningseffekter där många stannar på jobb de egentligen inte trivs med. Verklig trygghet på arbetsmarknaden skapas genom goda möjligheter att få ett nytt jobb om man vill eller behöver byta arbete.

Trots att konsekvenserna av ett omodernt anställningsskydd länge varit kända har LAS i stora delar lämnats oförändrad sedan lagstiftningen infördes på 1970-talet.

En av de få positiva reformer som skett på området är det så kallade tvåundantaget i turordningsreglerna som infördes 2001. I och med det fick företag med högst tio anställda möjlighet att undanta två medarbetare från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Forskningsstudier visar att det lett till ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro i företagen och att småföretag som har möjlighet att tillämpa tvåundantaget är mer benägna att anställa

Arbetsmarknaden står inför utmaningar kopplat till ett allt hårdare omvandlingstryck. Våra gemensamma omställningssystem som parterna under tid utvecklat tillsammans utgör en bra grund för att klara detta. Företagen är måna om ett bra omställningssystem och avsätter omkring en miljard kronor varje år till omställningsstöd så att medarbetare som sägs upp vid arbetsbrist snabbt ska kunna få hjälp att hitta ett nytt jobb.

1970-talets LAS svarar inte upp mot vad trygghet innebär på dagens arbetsmarknad som präglas av hårt konkurrenstryck, digitalisering och omvandling.

 

Vid några tillfällen har fackliga företrädare försökt göra gällande att våra omställningssystem vore hotade om LAS förändrades, men företagen värnar om att en bra verksamhet ska bedrivas på detta område. Väl fungerande omställning är viktigt för såväl företag som medarbetare. Men vi måste också se det större perspektivet. 1970-talets LAS svarar inte upp mot vad trygghet innebär på dagens arbetsmarknad som präglas av hårt konkurrenstryck, digitalisering och omvandling.

Den som vill ge fler en chans till egen försörjning, förbättra integrationen och underlätta företagens kompetensförsörjning måste därför vara beredd att i grunden se över den lagstiftning som i dag skapar hinder på arbetsmarknaden. Kan vi få ett modernt anställningsskydd har vi goda chanser att på riktigt öka tryggheten på arbetsmarknaden för fler.

Peter Jeppsson
Vice vd, Svenskt Näringsliv
@svenaringsliv

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.