Arbetsförmedlingen allt sämre på att matcha

Foto: Studio CA, Arbetsförmedlingen

Idag rapporterar Sveriges Radio Ekot, baserat på siffror framtagna av Arbetsmarknad.se, om Arbetsförmedlingens effektivitet i matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Resultaten är nedslående. Endast 1,4 procent av de arbeten som förmedlades under 2017 kom till genom kontakt med Arbetsförmedlingens personal. I genomsnitt förmedlades under hela förra året 2,5 jobb per arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlingen är satt under lupp. Inte minst debatteras flitigt frågan om myndighetens effektivitet. Som första mål i regeringens regleringsbrev till arbetsförmedlingen uppges ”Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och rekryteringsproblem motverkas genom bland annat intensifierade förmedlings- och vägledningsinsatser”. Också Arbetsförmedlingen själva lyfter fram att de har en central roll i att ”sammanföra de som söker arbete med dem som söker arbetskraft” i sin årsredovisning för 2017.

Försämrad matchning

I årsredovisningen för 2017 uppger Arbetsförmedlingen att ”den sammanfattande bedömningen är att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats och att målet om förbättrad matchning därmed inte har uppnåtts”. Orsaken till denna försämring uppges vara att tillgången på arbetskraft som motsvarar arbetsgivarnas behov har minskat.

Även Riksrevisionen har belyst matchningen på arbetsmarknaden i en rapport 2017. Riksrevisionen delar Arbetsförmedlingens bild av att matchningen har försämrats, men uppger att ”endast en tredjedel av den försämrade matchningen kan förklaras med den så kallade individsammansättningen”, dvs faktorer som härrör till de arbetssökande. Enligt Riksrevisionen är huvuddelen av försämringen fortfarande oförklarad.

I Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökning går att utläsa i hur stor utsträckning Arbetsförmedlingen bidrar till matchningen på arbetsmarknaden. I statistiken utgör Arbetsförmedlingen en av kategorierna. Bakom denna kategori döljer sig dock dels de som hittat sitt nya arbete genom Platsbanken och dels de som hittat sitt nya arbete genom kontakt med Arbetsförmedlingens personal. Arbetsmarknad.se har givit SCB i uppdrag att undersöka i hur stor utsträckning Arbetsförmedlingen bidrar till matchningen genom respektive rekryteringskanal. Resultaten är uppseendeväckande.

Debatt på felaktiga grunder

I debatten om Arbetsförmedlingen görs ingen distinktion mellan de båda rekryteringsvägar som ryms inom kategorin ”Arbetsförmedlingen”, trots att Platsbanken knappast kan anses vara en del av Arbetsförmedlingens aktiva arbete med matchning. Det är den sammanslagna kategorin ”Arbetsförmedlingen” i SCB:s statistik som blivit den uppgift som förekommer i diverse debatter.

Arbetsmarknad.se kan nu visa att den andel som uppger för SCB att de fått sitt nya jobb genom ”kontakt med Arbetsförmedlingens personal” är mycket liten. Som andel av alla de 1,5 miljoner rekryteringar som genomfördes 2017 uppgår de som förmedlats via Arbetsförmedlingens personal till 1,4 procent, en försvinnande liten del.


Andelen har därutöver minskat över tid, vilket går i linje med Arbetsförmedlingens uppgifter om att matchningen försämrats. Vanligast är enligt SCB:s uppgifter att personer hittar sina nya jobb genom direktkontakt med arbetsgivaren, eller genom vänner och bekanta.

Fördelar man de förmedlade arbetena på de arbetsförmedlare som finns anställda hos Arbetsförmedlingen framkommer att varje arbetsförmedlare under hela året 2017 förmedlade 2,5 jobb, en negativ utveckling sedan 2008 då det förmedlades 4,3 jobb per arbetsförmedlare.

Den negativa utvecklingen av förmedlade jobb blir extra problematisk när Arbetsförmedlingen under samma tidsperiod ökade från 9 948 anställda till 16 115. Antalet arbetsförmedlare ökade samtidigt endast från 6 248 till 8 310. Under samma tidsperiod ökade förvaltningsanslaget för personalkostnader från 4,7 till 7,9 miljarder kronor.

Ska Arbetsförmedlingen jobba med matchning?

Såväl regeringen som Arbetsförmedlingen är i skrift överens om att matchningen är ett av de viktigaste målen. I andra sammanhang uttrycks att Arbetsförmedlingens uppgift är att rusta de individer som inte utan mer omfattande insatser kan få ett jobb. En förutsättning för att dessa personer till slut skall kunna komma i arbete är dock att ett aktivt matchningsarbete bedrivs.

För att Arbetsförmedlingens prestation ska kunna utvärderas på ett bra sätt krävs tydlighet i vilket uppdrag myndigheten faktiskt har. Otydlighet i uppdraget skapar förväntningar, som när de inte infrias leder till kritik. Om Arbetsförmedlingens uppdrag inte i första hand är att matcha arbetssökande med arbetsgivare bör inte matchningen uttryckas som det huvudsakliga målet. Givet prestationen inom detta område kan det ifrågasättas om uppdraget över huvud taget bör tilldelas Arbetsförmedlingen.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.