Banbrytande kompetensavtal

Trygghetsrådet TRR:s vd Lennart Hedström, foto: Torbjörn Persson

TRR Trygghetsrådets huvudmän, Svenskt Näringsliv och PTK, har enats om att inom TRR-avtalet erbjuda en möjlighet till kompetensutveckling mitt i yrkeslivet. Efter att frågan har haft hög aktualitet de senaste 25 åren i Sverige, bland annat beskrivet i SOU 2000:119 om individuellt kompetenssparande, skapas nu en möjlighet för stora grupper privataanställda tjänstemän att kunna studera upp till två år på heltid med finansiering från TRR.

Arbetsmarknad.se har träffat TRR:s vd Lennart Hedström med anledning av den nya möjligheten för TRR-systemets tjänstemän.

Den nya möjligheten till studiersättning inom TRR är unik på svensk arbetsmarknad. Hur har ni kommit fram till detta?

– Det har funnits ett stort behov hos många av de tjänstemän vi möter. Många har länge hoppats att det offentliga samhället skulle erbjuda en lösning, men så har inte blivit fallet. För de tjänstemän som TRR stöttar till nytt jobb är det här en fantastisk möjlighet att kunna utbilda sig mitt i livet. Att med en ekonomisk trygghet i ryggen få möjlighet till kompetensutveckling som möter de krav som framtidens arbetsmarknad kommer att ställa är något som tjänstemännen kommer att få stor nytta av.

Vilka villkor gäller för TRR Studieersättning?

– TRR Studieersättning kan ges under maximalt fyra terminer till den som fyllt 40 år. Tillsammans med studiestöd från CSN ska studieersättningen ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4.

Kan deltagarna själva välja utbildning helt fritt?

– Nej, det ska vara utbildningar som ligger i linje med arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens nu och framåt. De utbildningar som kan få stöd ska underlätta för individen att få ett nytt jobb. Ju fler som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer, desto bättre kan rörligheten fungera inom hela arbetsmarknaden.

Vem beslutar om vilka personer som ska få studieersättning?

-Klienten skickar en ansökan om TRR Studieersättning till sin rådgivare för bedömning och beslut. Rådgivaren bedömer om klienten har behov av utbildningen och om den kommer att öka klientens möjligheter att få jobb. För att bedömningarna ska göras lika över landet ska rådgivaren stämma av med regionens studiespecialist och specialistgruppens produktägare innan beslut fattas.

Hur många deltagare räknar ni med att bevilja studieersättning 2019?

– Vi tror att det kommer att ta en tid innan informationen om denna möjlighet nått alla som omfattas av TRR-systemet. Många av de utbildningar som kan bli aktuella går i huvudsak terminsvis. Det är rimligt att tro att vi till hösten 2019 kommer igång rent konkret med ett antal utbildningar.

Vad gör ni om intresset blir betydligt större än befintliga ekonomiska ramar?

– Om så blir fallet, visar det att TRR Studieersättning verkligen fyller ett reellt behov. Då får vi hantera det då. Förhoppningsvis är då också andra parter inom arbetsmarknaden intresserade av liknande lösningar. Det offentliga samhället borde då se att det här är en av de viktigaste frågorna att lägga arbetsmarknadspolitiska pengar på. En omprioritering av pengar borde kunna ske inom den ekonomiska ram som redan finns för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det kan diskuteras om detta egentligen är en arbetsmarknads fråga, eller en utbildningsfråga. Kanske borde det vara en utbildningspolitisk fråga, som borde vara en del av det offentliga utbildningssystemet i Sverige.

TRR Studieersättning är i dag ett unikt inslag på svensk arbetsmarknad. Är det en enskild åtgärd, eller är den en del av en större förändring av TRR-systemet?

– Det är en del av en större förändring. Poängen med TRR Studieersättning är att vara proaktiv, att rusta de anställda med rätt kompetens för att de ska kunna behålla arbetet när det förändras, eller ta ett nytt arbete. Hittills har kompetensutveckling mitt i livet alltför ofta skett först när människor redan har förlorat jobbet, och ibland inte ens då, eftersom det inte har funnits ett system som gjort det ekonomiskt möjligt för många att studera mitt i livet. TRR arbetar nu mycket med att försöka se framtidsyrkena, hur digitaliseringen kommer att påverka arbetslivet och vilka kompetenskrav som förändrade och nya yrken samt digitaliseringen kommer att ställa.

Arbetsmarknad.se ser fram mot att följa hur denna nya möjlighet kommer att tas emot av dem som omfattas av TRR-systemet. Den nya möjligheten för tjänstemännen fyller igen en av de allvarligaste bristerna i svensk arbetsmarknad, avsaknaden av möjlighet att på praktiskt rimliga villkor kunna genomföra en omfattande kompetensutveckling mitt i yrkeslivet. Det blir intressant att se hur övriga stora omställningsavtal inom svensk arbetsmarknad kommer att hantera motsvarande fråga. Likaså blir det mycket intressant att se om TRR:s avtal kan få det offentliga samhället att skapa en lösning inom det offentliga utbildningssystemet. Det borde vara en högprioriterad fråga. Det slogs fast redan för snart 20 år sedan, i SOU 2000:199.

Otillräcklig kompetens, utifrån marknadens efterfrågan är en av huvudanledningarna till att många arbetsgivare inte lyckas tillsätta lediga arbeten. Ett system för kompetensutveckling mitt i yrkeslivet är av avgörande betydelse för hur effektivitet och tillväxt kommer att utvecklas i Sverige.

 

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.