Oenighet om budgeten - Därför skär Arbetsförmedlingen ner på aktiva insatser

Källa: Arbetsförmedlingen, Foto: Lennart Perlenhem

Förra veckan rapporterade ARBETSMARKNAD.se att Arbetsförmedlingens budgetprognos för åren 2018 – 2021 visar en kraftig reducering av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Idag kan ARBETSMARKNAD.se visa varför Arbetsförmedlingen räknar med att skära ner på de aktiva insatserna och varför myndigheten inte delar regeringens bedömning.

Fem gånger per år redovisar Arbetsförmedlingen prognoser för utbetalningar till regeringen. I bästa fall matchar Arbetsförmedlingens prognos anslagstilldelningen. Så är dock inte fallet i den senaste prognosen som nu kommer från Arbetsförmedlingen.

Denna gång är en tydlig skillnad att regeringen räknar med en lägre arbetslöshet än Arbetsförmedlingen kommande år. Regeringens förväntan om en bättre arbetsmarknad återspeglas framförallt i anslaget för aktivitetsstöd.

Aktivitetsstöd är den ersättning som betalas ut till personer som blivit anvisade till arbetsmarknadspolitiska program. En kraftig nedskärning i denna budgetpost leder till att Arbetsförmedlingens möjlighet att anvisa personer till arbetsmarknadspolitiska program, till exempel arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och kompletterande arbetsförmedlingstjänster, minskar avsevärt.

En annan viktig skillnad ligger i det som Arbetsförmedlingen beskriver som en växling från garantiprogrammen (Jobb- och utvecklingsgarantin och Ungdomsgarantin) till subventionerade anställningar. Denna växling antydde regeringen redan i samband med att Extratjänsterna lanserades i vårändringsbudgeten för 2015.

Arbetsförmedlingen är oroad

I sin budgetprognos kritiserar Arbetsförmedlingen regeringen och pekar på att anslaget för aktivitetsstöd är alltför snävt beräknat. Man menar att anslaget behöver förstärkas under 2018. Arbetsförmedlingens prognostiserade utgifter för aktivitetsstöd ligger 1 378 miljoner kronor högre än anslaget för 2018. Att förhålla sig till anslaget hade krävt större minskningar än vad Arbetsförmedlingen tror är möjligt. Genom att omfördela mellan anslagen lyckas dock Arbetsförmedlingen minska gapet med 450 miljoner kronor.

– Hade vi bara förhållit oss till anslaget i år hade vi behövt sänka prognosen ännu mer, säger Arbetsförmedlingens prognosmakare Rickard Wihlmér.

Även kommande år räknar Arbetsförmedlingen med att de föreslagna anslagen för aktivitetsstöd inte räcker till. Där har Arbetsförmedlingen inte räknat med någon omfördelning eftersom denna möjlighet avgörs i regleringsbrev från år till år.

I prognosen uttrycker Arbetsförmedlingen en oro för vad nedskärningarna i aktivitetsstödet kan ge för konsekvenser.

Rickard Wihlmér förtydligar:

– Vi hävdar att vi fortfarande har stora grupper som är i behov av stöd. Risken för att personer utanför garantierna hamnar i långtidsarbetslöshet ökar då vi får sämre möjligheter att erbjuda tidiga insatser.

Rickard förklarar vidare att behoven av fördjupat stöd till utsatta grupper inte kommer att kunna tillgodoses. Exempelvis rör det arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller arbetslösa med en historik av ohälsa, utrikesfödda samt lågutbildade.

I budgetprognosen varnar Arbetsförmedlingen för att neddragningarna på aktivitetsstöd kan riskera att myndighetens mål inte uppnås. Vad gäller arbetsmarknadsutbildning innebär neddragningen också att möjligheten att kunna svara upp mot arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov minskar.

ARBETSMARKNAD.se har sökt arbetsmarknadsdepartementet för en kommentar.

Fakta:

Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar beräknas i utgiftsprognosen att år 2021 ha minskat med ca 39 % jämfört med 2017. Motsvarande minskning för kompletterande aktörer i Arbetsförmedlingens rehabiliterande och matchande åtgärder ligger på drygt 20 %.

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.