Tungviktarna på arbetsmarknaden - En intervjuserie

Arbetsmarknad.se publicerar en artikelserie under vinjetten ”Arbetsmarknaden är motorn i samhället”. Tre artiklar är publicerade hittills. Fler kommer.

I anslutning till dessa genomför Arbetsmarknad.se samtal med några av svensk arbetsmarknads tungviktare. Inom ramen för den svenska modellen spelar arbetsmarknadens parter en stor roll, i många frågor avgörande, för hur svensk arbetsmarknad utvecklas. Vi träffar Göran Arrius SACO, Eva Nordmark TCO och Karl-Petter Thorwaldsson LO, ordföranden för de tre fackliga centralorganisationerna. Vi träffar också Jan-Olof Jacke, vd för svenskt Näringsliv och Vesna Jovic, vd för Sveriges Kommuner och Landsting, våra två största aktörer på arbetsgivarsidan. Dessa fem centrala organisationer, tillsammans med sina medlemsförbund, är en stark maktfaktor inom svensk arbetsmarknad.

De har tillsammans en avgörande roll för löne- och villkorsbildning inom svensk arbetsmarknad, men de har också en avgörande roll för regler och samverkan mellan arbetsmarknadens parter, alltsedan Saltsjöbadsavtalets tillkomst 1938. Då bestämdes att arbetsmarknadens parter skulle sköta arbetsmarknadsfrågor, utan inblandning av staten. Även om ingrepp har skett vid några tillfällen under historiens gång, allra tydligast under 1970-talet med den omfattande arbetsrättslagstiftning som då genomfördes – de så kallade Åmanlagarna – så har parterna ännu ett avgörande inflytande över arbetsmarknaden.

Parternas roll har successivt utökats, då det offentliga samhällets har frånträtt delar av sitt ansvar. Det har varit tydligt inom de allmänna trygghetssystemen, som från början var avsedda att vara utifrån inkomstbortfallsprincipen. Systemen skulle ge en ersättning utifrån respektive persons lön. Den principen har i praktiken kommit att överges och de allmänna trygghetssystemen har blivit alltmer av en grundnivå, där ersättningsnivåerna successivt sjunkit och arbetsmarknadens parter har trätt in med förstärkningar. Tjänstepensionerna spelar idag en avgörande roll för de flestas pension, inkomstförsäkringar är ett annat exempel på parternas kompensation för det allmännas minskande insats.

Ytterligare ett tydligt exempel är de olika parternas omställningsorganisationer. Dessa skapades ursprungligen för att Arbetsförmedlingen inte klarade av att ge adekvat hjälp till allt fler grupper på arbetsmarknaden. Idag täcks i princip hela den svenska arbetsmarknaden av omställningsavtal kopplade till olika kollektivavtal.

Denna utveckling innebär att arbetsmarknadens parter idag är organisationer med stor makt avseende arbetsmarknadsfrågor. Eftersom arbetsmarknaden är av central betydelse för hela samhället, får dessa organisationer stor påverkan också på andra områden inom samhället. Arbetsmarknaden parter är intresseorganisationer, med uppgift att driva sina förbundsmedlemmars intressen. De är med andra ord särintressen. Utifrån den svenska modellen, förstärkt av det offentliga samhällets successiva abdikering från de gemensamma trygghetssystemen, har parterna – särintressena – också fått ta ansvar för delar av det som betraktats som allmänintressen.

Arbetsmarknadens parter har på det stora hela klarat sina uppgifter mycket väl. Inte bara de egna särintressena, som är deras huvuduppgift, utan också i mångt och mycket de allmänintressen de fått ansvar för. Partslösningar bygger på maktdelning och kompromisser. Även om styrkeförhållandet mellan parterna diskuteras till och från, så har det över tiden balanserat bra. Svensk arbetsmarknads starka utveckling, liksom svensk konkurrenskraft internationellt och en bra reallöneutveckling för de anställda sedan Industriavtalet 1997 är ett bra bevis för detta.

Det gör det intressant, att parallellt med Arbetsmarknad.se artikelserie om olika sakfrågor av stor betydelse inom svensk arbetsmarknad, få dessa tunga och viktiga organisationers synpunkter på viktiga arbetsmarknadsfrågor.

Samtliga hittills publicerade intervjuer finner du nedan, i den ordning de publicerats.

Göran Arrius, ordförande för SACO – Akademisk utbildning måste löna sig bättre

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv – Flexiblare arbetsmarknad skapar fler jobb

Eva Nordmark, ordförande för TCO – Viktigt att vi rustar oss för kommande förändringar

Vesna Jovic, vd för SKL – Kompetensförsörjningen den viktigaste frågan för kommunerna

Karl-Petter Thorwaldsson – Full sysselsättning är målet

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.