Kommunernas arbetsmarknadsåtgärder – kostnader - graf

Utöver de insatser staten tillhandahåller arbetssökande genom Arbetsförmedlingen, arbetar också kommunerna med arbetsmarknadsåtgärder. Kommunernas incitament för att erbjuda insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, som egentligen är ett statligt åtagande, kommer från det faktum att kommunernas budget belastas av de arbetssökande som uppbär försörjningsstöd.

Det saknas kartläggningar av exakt vilka typer av insatser respektive kommun tillhandahåller inom det arbetsmarknadspolitiska området, men exempelvis rör det sig om coachning och olika typer av temporära anställningar inom den kommunala verksamheten.

Diagrammet ovan visar totala kostnader för kommunernas arbetsmarknadsåtgärder, samt kostnader för de insatser som köps in från externa parter. Uppgifterna om total kostnad som presenteras är de som Statistiska Centralbyrån benämner kostnad för det egna åtagandet. Kostnad för det egna åtagandet definieras som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting. I definitionen ingår därmed också generella och riktade statliga bidrag.

Diagrammet exkluderar kostnader för köp från kommunalförbund och SKL, landsting och regioner, staten och statliga myndigheter, enskilda personer och hushåll samt utlandet, eftersom dessa i sammanhanget är mycket små.

Källa: SCB och egna beräkningar.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.