Sysselsättningsgrad och arbetslöshet - graf

Diagrammen visar sysselsättningsgrad, arbetslöshet och andel ej i arbetskraften utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökning (AKU) för åldersgruppen 15-74 år.

Arbetskraftsundersökningen genomförs av SCB, och har som syfte att beskriva arbetsmarknadssituationen för befolkningen. Definitionerna i AKU följer ILO:s (International Labour Organization) rekommendationer och EU:s riktlinjer. Det är skälet till att åldersgruppen 15-74 år används, trots att denna åldersgrupp inkluderar personer som i normalfallet inte är aktiva på arbetsmarknaden (studenter och pensionärer).

Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av den totala befolkningen i en viss åldersgrupp som arbetar. Sysselsättningsgraden har legat relativt stabilt kring 67 procent under de senaste decenniet, med undantag för en minskning efter finanskrisen 2008. Sysselsättningsgraden skiljer sig dock i stor utsträckning mellan olika delar av befolkningen, exempelvis vad gäller utbildningsnivå.

Arbetslösheten anger andelen av arbetskraften som inte arbetar, men aktivt söker arbete. Till skillnad från Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik, som bygger på registerdata, bygger SCB:s statistik på arbetskraftsundersökningen. SCB:s arbetslöshetsstatistik är Sveriges officiella uppgift över arbetslösheten. Arbetslösheten steg kraftigt efter finanskrisen 2008, men närmar sig nu samma nivåer som under högkonjunkturen innan krisen.

Andel ej i arbetskraften visar andelen personer i åldersgruppen 15-74 år som inte arbetar, men som inte heller aktivt söker arbete. En av anledningarna till att andelen är så stor är att åldersgruppen 15-74 inkluderar studenter och pensionärer.

Du kan läsa mer om arbetskraftsundersökningen hos SCB.

Källa: SCB (AKU) samt egna bearbetningar

 

 

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.