Folkhögskolorna tar över från privata aktörer

Foto: Pressbild

Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildningar (FUB) är avsedda för de personer som behöver förbereda sig för ett arbetsmarknadspolitiskt program, en utbildning eller ett arbete. Framförallt ska de syfta till att få personer att komma närmare arbetsmarknaden. Under det senaste året har Folkhögskolesatsningen börjat dyka upp som en av de vanligaste förberedande insatserna.

Sedan 2010 har folkhögskolorna levererat Studiemotiverande folkhögskolekurs och sedan 2014 har man även levererat Etableringskurs som kan ingå i nyanländas etableringsplan. Även yrkesinriktade folkhögskoleutbildningar om max 24 månader finns sedan 2017 att tillgå för Arbetsförmedlingen med målsättningen om 1000 platser.

Under 2017 har folkhögskolekurserna inom de förberedande insatserna haft ett allt högre inflöde av deltagare. Volymerna sköt i höjden under hösten med en topp i november med 3860 kvarstående deltagare.

Bild: Folkbildningsrådets kvarstående deltagare i FUB i relation till andra leverantörer

Dessa volymökningar kan bero på tre större förändringar som skett. Regeringen har de senaste åren genomfört större satsningar på folkhögskolor inom ramen för det nya kunskapslyftet. Nu senast med en större ökning i höstens budgetproposition om 5000 platser och årligt ökat stöd om 671 miljoner.

En annan förändring är att Arbetsförmedlingens upphandlingar av studiemotiverande och stödjande insatser för målgruppen antingen misslyckats (Allmänförberedande utbildning) eller blivit överprövade (Yrkes- och Studiemotiverande moduler) med stor fördröjning och få tillgängliga platser som konsekvens.

Slutligen måste en stor del av förändringen tillskrivas den strategi för matchning till jobb genom utbildning som Arbetsförmedlingen beslutade 11 januari 2017 och som tydligt pekar ut mer samverkan och vägledning till bland annat folkhögskola. Något som även Arbetsmarknadsutredningen stödde i sitt delbetänkande ”Vägledning för framtidens arbetsmarknad”.

Folkhögskolekurserna kostar Arbetsförmedlingen mellan 1 916 – 2 302 SEK per deltagare och vecka beroende på kurs. Totalkostnaden 2017 var 540 500 000 SEK, vilket motsvarar 24 procent av den totala kostnaden för förberedande insatser.

Till skillnad från resterande förberedande insatser är folkhögskolekurserna inte upphandlade eller på annat vis konkurrensutsatta. Folkhögskolesatsningen är ett regeringsuppdrag och verkställs genom samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Permanentandet av Folkhögskolesatsningen beror till stor del på att uppföljningsrapporter kring satsningen pekat på positiv deltagarnöjdhet och att den effektutvärdering som gjorts av Arbetsförmedlingen påvisat positiva effekter för vissa deltagargrupper vad gäller att motivera till fortsatta studier. Samtidigt pekar utvärderingen på att andelen deltagare som går till arbete efter folkhögskoleutbildning är lägre än i jämförbara grupper som ej gått på folkhögskola.

Det finns väsentliga skillnader vad gäller uppföljningen av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster och de som erbjuds inom ramarna för Folkhögskolan. För de upphandlade tjänsterna finns en etablerad uppföljningsmodell för att garantera kvaliteten i tjänsterna. Arbetsförmedlingen har personal som ansvarar för uppföljningen, och samtliga klagomål registreras och utreds enligt fastställda rutiner. Kontinuerlig dialog förs också med de företag som levererar de upphandlade tjänsterna. Motsvarande rutiner finns inte för folkhögskolesatsningen. Folkbildningsrådet ansvarar för uppföljningen, och insynen för Arbetsförmedlingen är minimal. Med bristande uppföljningsrutiner följer risken att missförhållanden eller undermålig kvalitet inte upptäcks i tid.

Arbetsförmedlingen har givits möjlighet att kommentera, men hänvisar till att man under dagen inte fått tag på någon som kan kommentera detta.

Här kan du själv titta närmare på utbetalda medel eller deltagarvolymer i Arbetsförmedlingens tjänster: [STATISTIK]

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.