Kammarrätten: Upphandlingen av vårdbiträdesutbildning måste göras om

Principen om transparens är en av de fem grundläggande principer som upphandlingsrätten vilar på. Den innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. I fallet med Arbetsförmedlingens upphandling av vårdbiträdesutbildning är det just detta som Kammarrätten anser att Arbetsförmedlingens upphandling brister i. Därför ändrar Kammarrätten på förvaltningsrättens tidigare dom och dömer att upphandlingen ska göras om.

När Academedia Eductus begärde överprövning av vårdbiträdesutbildningen gjordes detta på grunderna att man inte kunde bedöma hur omfattande insatsen skulle bli. Det angavs helt enkelt inte någon uppskattning av förväntade volymer mer än på en miniminivå. Därmed ansåg sig bolaget inte kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Arbetsförmedlingen var oprecisa när de i upphandlingen konstaterade att det troligen kunde bli fråga om ett större behov i de större städerna. Men då de inte kunde visa vilka dessa orter var, gick det inte att bedöma hur omfattande upphandlingen var.

När Kammarrätten gjorde sin bedömning undersökte man om förfrågningsunderlaget stred mot principen om transparens när det gällde uppdragets omfattning. Först och främst ansåg Kammarrätten att volymuppgifterna, det vill säga antalet utbildningsdeltagare, var av betydelse för att kunna göra en uppskattning av upphandlingens omfattning. Den minsta tänkbara volymen hade angivits i förfrågningsunderlaget för varje kurstillfälle, men inte någon största volym och inte heller maximalt antal kurstillfällen. Därmed var det möjliga spannet stort. Arbetsförmedlingen hade inte heller definierat vilka orter som kunde anses vara de större städerna, och inte i vilka områden som det rådde brist på undersköterskor. Osäkerheten var med andra ord allt för stor menade Kammarrätten.

Eftersom upphandlingen omfattade flera, men opreciserade orter, så försvårade detta möjligheten att uppskatta omfattningen och volymen. Inte heller i ”Frågor och svar” hade Arbetsförmedlingen varit tillräckligt tydliga. Sammantaget utgjorde detta att Kammarrätten kom till slutsatsen att förfrågningsunderlaget var otydligt och att uppgifterna inte var tillräckliga för att ”rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare” skulle kunna utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Man ansåg därför att upphandlingen stred mot principen om transparens.

Vilka konsekvenser får domen?

Det är inte alltid enkelt att peka på hur stor betydelse som en Kammarrättsdom kommer att få i kommande upphandlingar på ett generellt plan. Men vi kan i åtminstone säga så mycket som att det kommer påverka Arbetsförmedlingens sätt att kommunicera frågan om utbildningarnas omfattning i framtida upphandlingar.

I just detta ärende innebär det att Arbetsförmedlingen behöver göra om sin upphandling av vårdbiträdesutbildning. Det innebär att man nu måste bli tydligare med att beskriva uppdragets omfattning under kontraktstiden.

Arbetsförmedlingen genomför många utbildningsupphandlingar inom ramen för arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar. Dessa har dessutom ofta en regional uppdelning där flera olika leverantörer kan tilldelas uppdragen. Att göra det tydligare hur omfattande volymerna kommer att vara i varje region är säkerligen ingen lätt uppgift, men här kan vi förvänta oss förtydliganden. Kanske är det enklaste sättet en mer transparent behovsinventering och en mer utpräglad dialog med marknadens aktörer. Leverantörerna har säkerligen mycket erfarenheter som Arbetsförmedlingen kan dra nytta av. Vem vet, kanske kan det samtidigt leda till en förbättrad förståelse och till färre överprövningar?

Domen visar samtidigt att principen om transparens är både viktig och bred. Den täcker alltså inte bara den upphandlande myndighetens öppenhet med dokumentation, annonsering och anbudsförfarande, utan även i att i någon mån ge rimlig information om marknadsförutsättningarna.

Stefan Holm
Seniorkonsult, TeneliusHolm AB
@stefankjholm

Använd dig av taggarna nedan för att filtrera på liknande inlägg.

Nyhetsbrev från Arbetsmarknad.se

Anmäl dig till nyhetsbrev från Arbetsmarknad nedan. Nyhetsbrevet utkommer ca en gång i månaden och innehåller matnyttig information du inte bör missa.